United Kingdom (UK)
FS CYGNUS
Offshore Tug/Supply Ship
ship photo